วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

1.หน้าที่ทางการตลาด (Marketing Function)

เขียนโดย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น

สวัสดีครับทุกท่านสัปดาห์นี้เรามาทำความเข้าใจกับหน้าที่ทางการตลาดนะครับโดยปกติ คนทั่วไปจะมีมุมมองกับนักการตลาดแค่การขายของเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง เราลองมาดูกันนะครับว่านักการตลาดมีหน้าที่อะไรบ้าง

หน้าที่แรกที่นักการตลาดต้องคำนึงถึงครับคือหน้าที่ในการวางแผนทางการตลาดครับโดยการวางแผนการตลาดสิ่งที่จะทำให้การวางแผนทางการตลาดประสบความสำเร็จนักการตลาดจะต้องมีข้อมูลสาระสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้ในการตลาดนะครับ ในที่นี้นักการตลาดจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเม่นยำนะครับ ในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลนั้นนักการตลาดจะใช้วิธีการวิจัยตลาดมาเป็นหลักเกณฑ์ในการหาข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลฑุติยภูมิ โดยทั่วไปนักการตลาดแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ระดับดังนี้ครับ

ระดับที่ 1 ข้อมูลที่นักการตลาดเรียกว่า Database ครับ เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่นักการตลาดมีครับ อาจจะใช้เมื่อไรก็ได้ และยิ่งมีมากเท่าไรเวลาที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้จะเป็นประโยชน์มากครับ โดยทั่วไปเราเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่าข้อมูลดิบนั้นเอง

ระดับที่ 2 ข้อมูลที่เราเรียกว่า Information หลายคนเรียกข้อมูลสารสนเทศ จริง ๆ แล้ว หากเราเปรียบข้อมูลเหมื่อนข้าวที่อยู่ในถุงยังไม่ได้หุง เราเรียกว่า Database แต่ถ้าเรานำข้าวสารมาใส่หม้อหุงข้าว ใส่น้ำ กดไฟ และเป็นข้าวที่เราพร้อมที่จะบริโภคเราเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่าข้อมูลสารสนเทศในการวิจัยตลาดนั้นเอง

ระดับที่ 3 ข้อมูลที่เราเรียกว่า Knowledge เป็นข้อมูลที่สร้างเป็นองค์ความรู้ให้กับนักการตลาด เพื่อนำมาในการวางแผนการตลาดนั้นเอง

ระดับสุดท้าย เป็นข้อมูลที่นักการตลาดเรียกว่า Knowledge Management หรือ KM นั้นเอง ซึ่งข้อมูลประเภทนี้นักการตลาดจะสามารถนำไปใช้ในการอภิปรายผลและประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นั้นเอง

ส่วนหน้าที่ที่สองของการตลาดการปฎิบัติการทางการตลาด หลังจากที่มีการวางแผนแล้วนักการตลาดจะต้องมีการปฎิบัติตามแผนที่วางแผนไว้ โดยการดำเนินการทางการตลาดจะประกอบไปด้วย การซื้อ การขาย การเก็บรักษาสินค้า การรักษามาตรฐานและระดับคุณภาพของสินค้า การขาย การขนส่ง การเงิน และ การรับประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทางการตลาดในหน้าที่นี้เป็นการดำเนินการที่ฝ่ายการตลาดจะมีหน้าที่ในการแปลงจากการวางแผนทางการตลาดเป็นการดำเนินการทางการตลาดโดยในระยะนี้จะเป็นระยะที่ผู้จัดการทางการตลาดต้องการมีการดำเนินการในสรรหานักการตลาดมาดำเนินการเพื่อเป้าลุเป้าหมายทางการตลาด

ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต้องให้ความสำคัญค่อนข้างมากเพราะในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ผู้จัดการการตลาดคิดเองทำเองคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างนักการตลาดด้วยกัน ดังนั้นในระยะนี้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดควรสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้นำในการปฎิบัติการทางการตลาดที่ดีนะครับ

สุดท้าย หน้าที่ทางการตลาดก็คือการประเมินผลและการควบคุมทางการตลาดนั้นเอง โดยหลักจุดเริ่มต้นที่เราต้องบอกนักการตลาดตลอดเวลาคือ การที่เรามีเป้าหมายหลักของนักการตลาดคือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และความพึงพอใจของผู้บริโภคนักการตลาดเราวัดจากการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นเอง ในที่นี้ถึงแม้นักการตลาดจะวัดผลจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดจากความพึงพอใจของผู้บริโภคก็ตาม สุดท้ายผู้ประกอบการก็จะวัดความสำเร็จของนักการตลาดจากยอดขาย หรือส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทนั้นเอง

จากหน้าที่ทางการตลาดข้างต้น ท่านผู้อ่านทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับว่านักการตลาดไม่ใช้มีหน้าที่แค่การซื้อกับการการขายเท่านั้นแต่นักการการตลาดที่ดี ควรสร้างจิตสำนึกในการดำเนินการตามหน้าที่ ต่าง ๆ ข้างต้นที่ผมกล่าวถึงซึ่งหากนัการตลาดทุกท่านคำนึงถึงหน้าที่ดังกล่าวผมเชื่อครับว่าโอกาศที่จะประสบความสำเร็จก็คงมีโอกาสที่สูงครับ


สนใจข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มเติม ค้นหาข้อมูลได้ที่ www.dollarsrich.com

55 ความคิดเห็น:

 1. สิทธิชัย นีละไพจิตร 51005482 MKT 443 กลุ่ม 0213 มกราคม 2553 06:18

  การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีต้องมีข้อมูลที่นักการตลาดสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กลยุทธ์ที่ไ้ด้วางแผนนั้นสามารถมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2553 06:55

  ปราณี เกตุพานิช 51024790 mkt 443 sec 02

  การตลาดจะประกอบไปด้วย การซื้อ การขาย การเก็บรักษาสินค้า การรักษามาตรฐานและระดับคุณภาพของสินค้า การขาย การขนส่ง การเงิน และ การรับประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทางการตลาดและการตลาดที่ดีจะมีเป้าหมายหลักของนักการตลาดคือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และความพึงพอใจของผู้บริโภคนักการตลาดเราวัดจากการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

  ตอบลบ
 3. นิสา บุญมาเลิศ 51002918 MKT443 sec.0113 มกราคม 2553 08:05

  หน้าที่ทางการตลาด คือ การประเมินผลและการควบคุมทางการตลาด โดยมีเป้าหมายหลัก คือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และความพึงพอใจของผู้บริโภคจะวัดจากการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2553 20:50

  น.ส. วัลญา จันทร์แก้ว 51016234 MKT 443 s. 02
  การทำการวางแผนตลาดต้องประกอบด้วยการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีต้องมีข้อมูลที่นักการตลาดสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงาน

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2553 21:13

  นางสาวปานชีวา มนพันทธ์ 48059005 MKT443

  หน้าที่นักการตลาดที่ดีต้องวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและปฏิบัติตามแผนให้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องใช้วิธีการวิจัยการตลาดมาเป็นหลักเกณฑ์ในการหาข้อมูลทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ

  ตอบลบ
 6. สุกัญญา นวลทอง 51032390 mkt443 s.0113 มกราคม 2553 22:38

  ทำให้เราทราบถึงการวางแผนทางการตลาด และได้ระบรู้ถึงการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ได้อย่างถุกต้อง

  ตอบลบ
 7. นิรมล มากสิน 51022865 MKT443 S.0113 มกราคม 2553 23:09

  หน้าที่ทางการตลาด คือ การวางแผนกิจกรรมทางตลาดให้สอดคล้องกับธุรกิจโดยมีฐานข้อมุลสารสนเทศทางการตลาดมาใช้ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

  ตอบลบ
 8. สุภาพร นาริวงศ์ 51037491 mkt 443 Sec.0113 มกราคม 2553 23:27

  หน้าที่ทางการตลาด คือ การกำหนดสินค้า และทำการกำหนดกลุ่มลูกค้าเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคทำการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

  ตอบลบ
 9. นางสาวรัตนา จำชาติ 51028670 S.01 MKT44313 มกราคม 2553 23:30

  หน้าที่ทางการตลาดเป็นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดดดยมีบุคลากรฝ่ายต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อทำให้แผนการตลาดที่วางไว้บรรลุตามวัตถุประสงค์

  ตอบลบ
 10. มณวรรณ ทับจันทร์ 51027473 mkt443 s.0113 มกราคม 2553 23:32

  หน้าที่ทางการตลาด คือ การวางแผนทางการตลาดเพื่อทำให้การดำเนินงานทางการตลาดประสบความสำเร้จโดยมีเป้าหมายหลักคือการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

  ตอบลบ
 11. สุภาพร นาริวงศ์ 51037491 mkt443 Sec.0113 มกราคม 2553 23:37

  การจัดการความต้องการของลูกค้า คือ กระบวนการที่ผู้ผลิตต้องผลิตสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และต้องทราบถึงความต้องการของลูกค้าว่ามีความต้องการอะไร และจึงจะได้ผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 00:42

  รัชนีย์ สังข์มัน 51016190 mkt443 s.02

  การวางแผนการตลาดที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีข้อมูลทางการตลาดที่ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาปรับใช้ในทางการตลาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานเพื่อสู่ความสำเร็จในอนาคต

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 03:59

  จากบทความข้างต้นดิฉันพอสรุปได้ว่า หน้าที่ในการวางแผนการตลาด คือการประเมินผลและควบคุมทางการตลาด โดยเป้าหมายหลักคือนักการตลาดต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคให้น่าเชื่อถือและผู้บริโภคมีความมั่นใจมากที่สุด

  ปิยนาถ ศรีสุข 51020543 s.02 mkt443

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 04:01

  สุมาลี ทองกระจ่าง 51016385 s.02
  หน้าที่ทางการตลาด เป็นการวางแผนการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ โดยจะวัดจากการทำงานว่ามีประสิทธิภาพเพี่ยงใด และมีการเก็บข้อที่ได้จากลูกค้ามาไว้อย่างดี

  ตอบลบ
 15. วิชญาพร 50009295 MKT44314 มกราคม 2553 04:19

  หน้าที่ของนักการตลาดคือทำยังไงเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่สุด และลูกค้าซื้อสินค้าของเรา โดยนักการตลาดควรมีการวางแผนก่อนทุกครั้ง

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 07:06

  พักตร์พร ยะคะเรศ 51059660 mkt 443 sec 02

  หน้าที่ของการตลาด คือการศึกษาข้อมูล การวางแผน และการดำเนินการการเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด โดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องจากผลการวิจัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อกิจการ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 08:00

  ศักดิ์ราช ศรีนะพรม 48019561 sec01 mkt443

  หน้าที่การตลาด เป็นการวางแผนและควบคุมโดยใช้การวิจัยการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อใช้กับสินค้าที่นำออกสู่ตลาดเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อแล้วเกิดความพอใจและทำให้นึกถึงสินค้าของเราเมื่อมีความต้องการซื้อ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 08:34

  กัญญา นิยมเหมาะ 51012703 s.02 mkt443

  การวางแผนทางการตลาดเพื่อทำให้การดำเนินงานทางการตลาดประสบความสำเร้จโดยมีเป้าหมายหลักคือการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 08:45

  นายเตชินท์ นิลสนธิ 51015544 sec.02 mkt.443

  ในการเป็นนักการตลาดไม่ใช่แค้เป็นักการตลาดเท่านั้นแต่หน้าที่อีกอย่างก็คือการวางแผนที่ดีเพื่อให้งานประสบความสำเร็จแล้วก้าวไปสู้การเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 08:48

  นายธีระพงษ์ พุฒสาคร 51001177 sec.02 mkt.443

  หน้าที่ของนักการตลาดที่ดีคือการวางแผนเพื่อให้สินค้าที่บริษัททำการจำหน่ายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุก เพื่อกำไรในระยะยาว

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 08:52

  วราลี ตะรุสา 51033631 S.02 MKT443
  จะเห็นได้ว่านักการตลาดได้สร้างส่วนประสมทางการตลาดเพื่อทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดและตัดสินใจซื้อสินค้าและสามารถทำให้กิจการได้รับผลกำไร

  ตอบลบ
 22. ดวงสมร ภาษยะวัต 51030763 S.02 Mkt443

  การทำการตลาดจะต้องมีการวางแผนการตลาดที่ดีและก็นำแผนที่วางไว้ไปใช้ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการซื้อสินค้าของผู้บริโภคซึ่งนั่นถือว่าประสบความสำเร็จของการทำการตลาดที่สนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 09:20

  วราลี ตะรุสา 51033631 S.02 MKT443
  ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ประสบผลสำเร็จ
  นักการตลาดจะต้องมีข้อมูลทางการตลาดที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2553 15:56

  นภัสวรรณ 51009615 sec.02 mkt.443

  การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีต้องมีข้อมูลที่นักการตลาดสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กลยุทธ์ที่ได้วางแผนนั้นสามารถมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2553 00:43

  รำพรรณ ผาแก้ว รหัส 51007475 Sec. 02 Mkt443

  การตลาดคือ การวางแผนไว้ล่วงหน้า แล้วนำมาลงมือปฏิบัติ ประกอบไปด้วย การซื้อ การขาย การเก็บรักษา หน้าที่ของการตลาดคือ การประเมินผลทางการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดและทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจสูงสุด

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2553 00:48

  เบญจพร อ่อนวิจารณ์ รหัส 51019924 Sec.02 Mkt443

  การตลาดไม่ใช่ว่าแต่จะขายของเท่านั้น ยังต้องมีสิ่งอื่น ๆ มาประกอบด้วย เช่น การวางแผน การใช้ข้อมูลสารสนเทศ า การวิจัย ดังนั้น การตลาดก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราเลย

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2553 00:56

  รสรินทร์ สังวิบุตร รหัส 51010412 sec.02 Mkt443

  การตลาดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ่ง เพราะส่วนใหญ่ที่ทุกคนเข้าใจคือการขายสินค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว การตลาดยังต้องคิดและวางแผน ทำการวิจัยอีกมากมาย และยังใช่แค่ทำงานคนเดียว แต่อาศัยการร่วมมือการทำงานกันเป็นทีม เพื่อการปฏิบัติงานทางการตลาดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2553 01:30

  วิภาณี พูลผล รหัส 51056956 sec.02 MKT443

  จากบทความ ในการที่จะทำการตลาดนั้นผู้บริหารฝ่ายการตลาดจะต้องใช้หลักและแนวทางหรือกลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยอาจจะเริ่มจากการวางแผนในการทำวิจัยการตลาด และนำผลนั้นมาวิเคราะห์ให้เกิดผลกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2553 01:42

  วรรณฤดี ประกายแก้ว รหัส 51002090 sec.02 MKT443
  จากบทความ หน้าที่ทางการตลาดก็คือการประเมินผลและการควบคุมทางการตลาดนั้นเอง โดยหลักจุดเริ่มต้นที่เราต้องบอกนักการตลาดตลอดเวลาคือ การที่เรามีเป้าหมายหลักของนักการตลาดคือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และความพึงพอใจของผู้บริโภคนักการตลาดเราวัดจากการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นเอง

  ตอบลบ
 30. สิริพร จำปา รหัส 51002127 กลุ่ม 02 MKT 44315 มกราคม 2553 02:41

  ในกระบวนการวางแผนทางด้านการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลที่จะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนการวางแผนการตลาดให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีความต้องการที่เป็นไปในลักษณะใดบ้าง

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม 2553 08:01

  พรรณนิดา เพ็งบุญ รหัส 51020029 Sec.02 MKT443

  จากบทความข้างต้นนั้น หน้าที่ของนักการตลาดนั้นไม่ใช้เพียงแค่การขายสินค้า แต่สิ่งที่นักการตลาดต้องทำคือ การวางแผน การปฎิบัติ และการประเมินผล เพื่อต้องการสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

  ตอบลบ
 32. การตลาด เป็นการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และจัดการวางแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดนการกำหนดกลยุทธ์ และประเมินผล แต่อย่างไรก็ตามความพึงพอใจของผู้บริโภคก็สำคัญที่สุด กระบวนการต่างๆจะวนกลับมายังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง และไม่มีวันจบสิ้น....

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2553 06:26

  MKT 443 Sec.02 น.ส.อุไรพร อภิชาติหิรัญ รหัส 48008175
  หน้าทีทางการตลาดแบ่งเป็น 2 ส่วน
  1 นักการตลาดต้องวางแผนการตลาดเพื่อให้ประสบความสำเร็จโดยอาคัยข้อมูล 3 อย่าง
  1.1 Database ข้อมูลพื้นฐาน
  1.2 Information ข้อมูลสารสนเทศ
  1.3 Knowledge องค์กรความรู้
  2 นักการตลาดจะต้องปฏิบัติตามแผนการตลาดที่วางไว้
  2.1 การซื้อ ขาย เก็บรักษา รักษามตราฐาน จัดหานักการตลาดมาดำเนินการเพี่อบรรลุเป้าหมาย
  2.2 การควบคุมและการประเมินผลทางการตลาด

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2553 22:31

  นางสาวอัมพร ลาดหนองขุ่น51013020
  หน้าที่ทางการตลาดคือ การนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินในการที่กำหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของของลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ19 มกราคม 2553 01:58

  นางสาวสิริขวัญ ดวงมาลา Mkt 443 Sec 02 รหัส 50049811
  หน้าทีทางการตลาด คือ การวางแผนทางการตลาดจะต้องมีข้อมูลสาระสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้ในการตลาด การที่จะประสบผลสำเร็จจะต้องมีข้อมูลที่ทางการตลาดที่ถูกต้อง และถ้าผู้บริโภคสอบถามข้อมูลเราควรให้คำปรึกษากับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ19 มกราคม 2553 03:13

  ปณิตตา พิมสาร 51007879 sec.02

  เข้าใจถึงหน้าที่ทางการตลาดที่นักการตลาดจะต้องรู้และควรปฏิบัติ
  คือ
  1.หน้าที่ในการวางแผนการตลาด โดยการวางแผนการตลาดสิ่งที่จะทำให้การวางแผนทางการตลาดประสบความสำเร็จนักการตลาดจะต้องมีข้อมูลสาระสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้ในการตลาด
  ในที่นี้นักการตลาดจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเม่นยำ ในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลนั้นนักการตลาดจะใช้วิธีการวิจัยตลาดมาเป็นหลักเกณฑ์ในการหาข้อมูล
  2.หน้าที่ที่สองของการตลาดการปฎิบัติการทางการตลาด หลังจากที่มีการวางแผนแล้วนักการตลาดจะต้องมีการปฎิบัติตามแผนที่วางแผนไว้
  3.สุดท้าย หน้าที่ทางการตลาดก็คือการประเมินผลและการควบคุมทางการตลาด

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ19 มกราคม 2553 07:07

  แน๊ต ตันติพจน์ 51007122 SEC.01 MKT443

  หน้าที่ทางการตลาด คือการประเมินและควบคุมการตลาด โดยกำหนดเป้าหมายคือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคมากที่สุด โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด ผลที่วัดได้มากที่สุดคือยอดขายหรือส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นตัววัดความสามารถของนักการตลาดที่ดี

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ19 มกราคม 2553 20:42

  นางสาวรพีพรรณ มั่นใจ 51000843 sec.01

  จากบทความทำให้ทราบได้ว่าการที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีนั้นมันไม่ใช่เพียงการซื้อขายหรือการที่หนักการตลาดจะหวังแต่เงินของผู้บริโภคแต่การเป็นนีกการตลาดที่ดีนั้นจะต้องการวางแผนก่อนทำอะไรทุกครั้ง

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2553 02:07

  นางสาวสถิตย์ภรณ์ ภู่เณร 51027404 mkt443 (02)

  นักการตลาดมีหน้าที่ในการวางแผนการตลาด โดยอาศัยข้อมูลจากการนำข้อมูลปฐมภูมิและข้อมุูลทุติยภูมิจากการทำวิจัยตลาด แบ่งได้เป็น 4 ระดับคือ
  1. Database ข้อมุลพื้่นฐานทั่วไปหรือข้อมุลดิบ
  2. Information ข้อมุลสารสนเทศในการวิจัยตลาด
  3. Knowledge ข้อมูลความรู้ เพื่อนำใช้ในการวางแผนการตลาด
  4. หน้าที่การประเมินผลและควบคุมทางการตลาด โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อสร้าง่ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค วัดผลจากการดูการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริโภคและยอดขายรวมไปถึงส่วนแ่บ่งทางการตลาดของบริษัท

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2553 04:29

  น.ส.ชไมพร สงทิพย์ รหัส51052230 sec.01 MKT443


  จากบทความ หน้าที่ของนักการตลาดนั้นไม่ใช้เพียงแค่การซื้อกับการขายสินค้าเท่านั้นแต่สิ่งที่นักการตลาดต้องทำคือ หน้าที่แรกการวางแผน ส่วนที่สองการปฎิบัติการ สุดท้ายการประเมินผลและควบคุม เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักการตลาดที่ดีควรสร้างจิตสำนึกในการดำเนินการตามหน้าที่ต่างๆ จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้

  ตอบลบ
 41. ทัศนีย์ จงนุช 51007797 mkt443 s.0220 มกราคม 2553 06:16

  หน้าที่ของนักการตลาดต้องคำนึงถึงการวางแผนทางการตลาดเพื่อให้ประสบความสำเร็จนักการตลาดจะต้องมีข้อมูลสาระสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้ในการตลาด โดยใช้ข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลฑุติยภูมิในการวางแผน

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2553 22:07

  สุพรรษา จันทภาโส 51050603 mkt443 s.01
  หน้าที่ของนักการตลาด ทำการวางแผนการตลาดมีข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลฑุติยภูมิ ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ทำการประเมินผลการควบคุมทางการตลาดทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดการคำนึงถึงหน้าที่ดังกล่าวจะทำให้ประสบความสำเร็จ

  ตอบลบ
 43. อิสรารัตน์ บุตรราช 51050134 MKT 443 Sec.0121 มกราคม 2553 01:41

  จากบทความข้างต้น ทำให้ทราบว่า หน้าที่ทางการตลาดที่จะประสบความสำเร็จความสำเร็จมากที่สุดจะต้องมีการว่างแผนข้อมูลทางการตลาดโดยข้อมูลที่นำมาวางแผนจะต้องเป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้วหรือข้อมูลสารสนเทศนั่นเองและเมื่อวางแผนเสร็จแล้วหน้าที่ทางการตลาดที่นักการตลาดต้องทำคือ การปฏิบัติหน้าที่ทางการตลาดตามแผนที่วางไว้ในส่วนนี้ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจและหน้าที่สุดท้าย คือ หน้าที่การประเมินและควบคุม โดยเป้าหมายหลักของหน้าที่นี้ก็คือ การทำให้ลูกค้าพอใจในสินค้าของเรา โดยเราสามารถวัดได้ จากการซื้อของลูกค้า

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ21 มกราคม 2553 02:19

  MKT443 ไปรมา จันทร์เสน 51044483 sec.01

  หน้าที่ของการตลาดที่สำคัญคือหน้าที่ในการวางแผนการตลาด
  ประสบความสำเร็จโดยต้องอาศัยข้อมูลทางด้านสาระสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องโดยนักการตลาดต้องทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ21 มกราคม 2553 02:58

  MKT443 กิ่งกาญจน์ คงกลั่น 51001951sec02
  หน้าที่แรกที่นักการตลาดต้องคำนึงถึงครับคือหน้าที่ในการวางแผนทางการตลาดครับโดยการวางแผนการตลาดสิ่งที่จะทำให้การวางแผนทางการตลาดประสบความสำเร็จ
  ส่วนหน้าที่ที่สองของการตลาดการปฎิบัติการทางการตลาด หลังจากที่มีการวางแผนแล้วนักการตลาดจะต้องมีการปฎิบัติตามแผนที่วางแผนไว้ โดยการดำเนินการทางการตลาดจะประกอบไปด้วย การซื้อ การขาย การเก็บรักษาสินค้า การรักษามาตรฐานและระดับคุณภาพของสินค้า

  ตอบลบ
 46. MKT443 น.ส.สุดา ชุมนุม 51036972 sec.0122 มกราคม 2553 20:26

  MKT443 น.ส.สุดา ชุมนุม 51036972 SEC.01
  หน้าที่ทางการตลาด คือ สิ่งที่จะทำให้การดำเนินงานทางกรตลาดนั้นสามารถประสบความสำเร็จ รวมถึงเป้าหมายหลักของนักการตลาดคือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และความพึงพอใจของผู้บริโภคนักการตลาดเราวัดจากการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นเอง

  ตอบลบ
 47. MKT443 น.ส พัชรี แก้วสามดวง 49005463 Sec.02
  หน้าที่ทางการตลาด คือ การประเมินผลและการควบคุมทางการตลาด
  การที่เรามีเป้าหมายหลักของนักการตลาดคือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และความพึงพอใจของผู้บริโภคนักการตลาดวัดจากการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ24 มกราคม 2553 01:27

  MKT443 น.ส. สุำพรรษา วังศิริ 51003191 sec. 02
  หน้าที่นักการตลาดที่ดีต้องจะต้องมีการวางแผนงานทางการตลาด
  เพื่อให้การทำงานออกมาแล้วมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในระยะยาว
  รวมทั้งเป็นการรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ25 มกราคม 2553 18:23

  นางสาวหยาดฝน ชัยภูมิ 48038139 sec.02 สิ่งที่จะทำให้การวางแผนทางการตลาดประสบความสำเร็จนั้น นักการตลาดจะต้องมีข้อมูลทางการตลาดเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการตลาด ซึ่งข้อมูลนั้นจะมาจากการหาข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลฑุติยภูมิ

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2553 00:59

  ครับ ผมนายวัชรพล บนซามิน รหัสนักศึกษา 50030305 (เสาร์-อาทิตย์)วิชา MKT443

  หน้าที่ทางการตลาดเป็นหน้าที่นักการตลาดทุกคนต้องมีนะครับ นั่นคือกระบวนการที่จะนำไปสู้การวิจัยข้อมูลต่างๆมีอยู่ 4 ระดับ คือ  ระดับที่ 1 ข้อมูลที่นักการตลาดเรียกว่า Database เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่นักการตลาดมีอาจจะใช้เมื่อไรก็ได้ และยิ่งมีมากเท่าไรเวลาที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้จะเป็นประโยชน์มาก โดยทั่วไปเราเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่าข้อมูลดิบ

  ระดับที่ 2 ข้อมูลที่เราเรียกว่า Information หลายคนเรียกข้อมูลสารสนเทศ

  ระดับที่ 3 ข้อมูลที่เราเรียกว่า Knowledge เป็นข้อมูลที่สร้างเป็นองค์ความรู้ให้กับนักการตลาด เพื่อนำมาในการวางแผนการตลาด

  ระดับที่ 4 หน้าที่ทางการตลาดก็คือการประเมินผลและการควบคุมทางการตลาดนั้นเอง โดยหลักจุดเริ่มต้นที่เราต้องบอกนักการตลาดตลอดเวลาคือ การที่เรามีเป้าหมายหลักของนักการตลาดคือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และความพึงพอใจของผู้บริโภคนักการตลาด

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2553 04:12

  MKT443 นางสาวสุธิดา กนกอนันทกุล 49076911 sec.02
  หน้าที่ทางการตลาดเพื่อมุ่งเน้นปรับปรุงธุรกิจให้มีการตอบสนองความพอใจของผุ้บริโภคอยุ่เสมอ ในการพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จนักการตลาดจะต้องใช้การวิจัยตลาดเป็นหลักโดยทั่วไปแบ่งข้อมูลออกเป็น4ระดับคือ1.(database)ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป2.(Information)ข้อมูลสารสนเทศ3.(Knowledge)ข้อมูลที่สร้างเป็นองค์ความรู้4.(Knowledge Management)ข้อมูลที่ใช้ในการอภิปรายผลและประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2553 05:25

  นาย อำนาจ โตสุข49054228 mkt443 sec.02
  คือหน้าที่ในการวางแผนทางการตลาดครับโดยการวางแผนการตลาดสิ่งที่จะทำให้การวางแผนทางการตลาดประสบความสำเร็จนักการตลาดจะต้องมีข้อมูลสาระสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้ในการตลาด

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2553 05:28

  อริสา พิมพาทองดี 51021120 mkt443 sec.01
  การวางแผนทางการตลาดประสบความสำเร็จนักการตลาดจะต้องมีข้อมูลสาระสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้ในการตลาดในที่นี้นักการตลาดจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเม่นยำ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2553 09:02

  รอหะนี กามา 51022745 mkt443 s.01
  หน้าที่ทางการตลาด สรุปได้ดัง
  นักการตลาดไม่ใช้มีหน้าที่แค่การซื้อกับการการขายเท่านั้นแต่นักการการตลาดที่ดี ควรสร้างจิตสำนึกในการดำเนินการตามหน้าที่ ต่าง ๆ ข้างต้นที่ผมกล่าวถึงซึ่งหากนัการตลาดทุกท่านคำนึงถึงหน้าที่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็คงมีโอกาสที่สูงครับ

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ2 กุมภาพันธ์ 2553 23:11

  วิราพร มนัสชื่นนิรันดร์ 51023593 mkt443 sec.01

  หน้าที่แรกที่นักการตลาดต้องคำนึงถึงคือหน้าที่ในการวางแผนทางการตลาด โดยการวางแผนการตลาดสิ่งที่จะทำให้การวางแผนทางการตลาดประสบความสำเร็จ นักการตลาดจะต้องมีข้อมูลสาระสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้ในการตลาด เพื่ิอเพิ่ประสิทธิภาพ

  ตอบลบ